Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Listaustesti

Tiivistelmä:

 • Servlettien käyttämisen alkeet
  • Javalla käytännössä kaikki nettisivut toteutetaan Servletteinä
  • Servletissä voi tulostaa HTML:ää suoraan samanlaisella rajapinnalla kuin System.out.println. Tämä on yksinkertaisin, mutta ei kuitenkaan paras mahdollinen tapa.
  • Myöhemmin HTML-sivut toteutetaan JSP-kielellä
 • Tietokannan käsittely keskitetään omiin luokkiinsa eli malleihin.
 • Käytännössä jokaista tietokohdetta vastaa yksi malliluokka.
  • Puhtaille välitauluille harvemmin tarvitaan omaa luokkaansa, vaan niiden toiminnot hoidetaan itse tietokohteiden kautta.
  • Luokka sisältää tarvittavat taulun käsittelyyn metodit.

Varmista ensin, että sinulla on luokka tai funktio, jolla saat yhteyden tietokantaan. Nyt käytämme tietokantayhteyttä luodaksemme hyvin yksinkertaisen sivun, jolla listataan jonkun taulun sisältöä. Teemme tämän kahdessa vaiheessa: Ensin luomme yksinkertaisen servletin, joka lähettää selaimelle yksinkertaista HTML:ää, sitten laitamme tämän servletin näyttämään listan. Lopulta luomme koodin, joka hakee tuon listan tietokannasta.

Tässä vaiheessa ymmärtämistä saattaa helpottaa MVC-mallin rakenteen tunteminen.

Servletit

Tomcatille koodatessa kaikki dynaamista toiminnallisuutta vaativat sivut koodataan Servletteinä.

Servletit ovat Java EE:ssä eli Javan nettipuolessa käytettäviä luokkia, jotka edustavat jonkin nettisivun tai toiminnon kontrollereita. Servletit ja kontrollerit ovat Javan näkökulmasta useimmiten käytännössä sama asia.

Jokainen Servlet-luokka on sidottu johonkin URL-osoitteeseen, johon ohjattu aineistopyyntö aktivoi sen. Sitomiset on käyttämässämme Java-ympäristön versiossa määritelty XML-pohjaisesti tiedostossa web/WEB-INF/web.xml. Tiedoston muokkaus on hieman monimutkaista, mutta esimerkiksi NetBeans osaa muokata tämän tiedoston määrityksiä kätevällä käyttöliittymällä ja liittää esimerkiksi uusien Servlettien URL-osoitteet sinne samalla kun Servlettiä luodaan, jolloin käytännössä tiedostoon tarvitsee koskea käsin aika harvoin.

Servletin toiminta

Servletin toiminnan ytimessä ovat doGet- ja doPost-metodit, jotka ottavat vastaan servletin osoitteeeseen GET- ja POST-metodeilla tehtyjä aineistopyyntöjä. NetBeansin vakiopohja Servlet-luokille luo nämä metodit automaattisesti ja laittaa ne molemmat kutsumaan samaa processRequest-metodia. Metodilla on parametreina HttpServletRequest-olio, joka sisältää pyynnön tiedot, ja HttpServletResponse-olio, johon voidaan määrittää pyynnölle vastaus.

Esimerkki Netbeansillä tuotetusta Servlet-luokasta:

public class TestiServlet extends HttpServlet {

 /**
  * Processes requests for both HTTP
  * <code>GET</code> and <code>POST</code> methods.
  *
  * @param request servlet request
  * @param response servlet response
  * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
  * @throws IOException if an I/O error occurs
  */
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException {
  response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
  try {
   /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
   out.println("<html>"); 
   out.println("<head><title>Servlet TestiServlet</title></head>");
   out.println("<body>");
   out.println("<h1>Servlet TestiServlet at " + 
    request.getContextPath() + "</h1>");
   out.println("</body>");
   out.println("</html>");
  } finally {      
   out.close();
  }
 }
 
 /* NetBeansin piilottamat doGet- ja doPost-metodit, jotka kutsuvat processRequest-metodia. */

}

Valmiin pohjan sisältämä vastauksen tuottava koodi sisältää suoraan kontrolleriin upotettua HTML-koodia. Tälläistä koodia ei pidemmän päälle kannata käyttää, mutta testitiedoston luomisen kannalta voimme muokata sen tuottamaan seuraavanlaisen listan:

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
 List<String> asiat = new ArrayList<String>();
 asiat.add("Kirahvi");
 asiat.add("Trumpetti");
 asiat.add("Jeesus");
 asiat.add("Parta");

 response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
 PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try {
  out.println("<html>"); 
  out.println("<head><title>Servlet TestiServlet</title></head>");
  out.println("<body>");
  out.println("<ul>");
  for (String asia : asiat) {
   out.println("<li>"+asia+"</li>");
  }
  out.println("</ul>");
  out.println("</body>");
  out.println("</html>");
 } finally {      
  out.close();
 }
}

Ohjeisen servletin pitäisi tuottaa selaimelle lista, jossa on asiat-listaan lisätyt neljä asiaa. Testaa tätä selaimessa nyt.

HTML:n upottaminen Java-koodiin on melko kömpelöä. Jatkossa kurssilla käytetään hieman edistyneempiä tekniikoita, mutta tietokantatestin kannalta tämä on yksinkertaisempaa.

Voit halutessasi katsoa miten esimerkki toteutetaan oikein viikon 3 materiaaleista.

Tietokannan käyttö ja mallit

Nyt kun meillä on tapa laittaa lista näkyville, voimme kirjoittaa koodia, joka tuottaa meille listan tietokannassa olevista asioista, vaikkapa kissoista.

Aivan kuten tietokantayhteydenkin muodostamisenkin kirjoitamme tietokantaa käsittelevän koodin omaan tiedostoonsa. Tapana on jakaa tietokantaa käsittelevä koodi tietokohteittain siten, että kutakin tietokantataulua käsittelevä koodi on omassa luokassaan. Näitä luokkia kutsutaan malleiksi. (Malleista ja sovelluksen arkkitehtuurista voi lukea lisää kolmosviikon materiaalista)

Poikkeuksena tietokantataulujen ja malliluokkien vastaavuuteen ovat tosin välitaulut, joille ei välttämättä aina tarvitse tehdä omaa malliluokkaansa.

Tässä materiaalissa rakennamme mallit niin, että kunkin malliluokan oliot vastaavat mallin kuvaaman tietokantataulun rivejä ja mallissa on staattisia metodeja, joilla on mahdollista hakea näitä olioita tietokannasta.

Mallin tekeminen käyttäjille

Tehdän ensi viikon kirjautumisen toteuttamista silmälläpitäen jo valmiiksi käyttäjille oma malliluokkansa. Lisätään luokalle attribuuteiksi käyttäjätaulun kentät, sekä konstruktori:

package Kissalista.Mallit;

public class Kayttaja {
 private int id;
 private String tunnus;
 private String salasana;

 public Kayttaja(int id, String tunnus, String salasana) {
  this.id = id;
  this.tunnus = tunnus;
  this.salasana = salasana;
 }

 /* Kirjoita tähän gettereitä ja settereitä */
}

Tehdään seuraavaksi luokalle staattinen metodi, joka palauttaa kaikki tuon tietokohteen taulun rivit tuon luokan olioina. Käytetään tähän aiemmin tekemäämme tietokantayhteysluokka, jolta kysymme Connection-oliota:

Connection yhteys = Tietokanta.getYhteys();

Yhteysoliota voi pyytää valmistelemaan SQL-koodia suoritettavaksi kutsumalla sen prepareStatement-metodia. Tuloksena saatavan PreparedStatement-olion voi taas käskeä sille annetun suorittamaan SQL:n kutsumalla executeQuery-metodia.

String sql = "SELECT id, tunnus, salasana from kayttajat";
PreparedStatement kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = kysely.executeQuery();

Tuloksena on ResultSet-olio, joka kuvaa sarjaa tietokannasta haettuja rivejä. Olio viittaa aina kerrallaan yhteen tuloksena saaduista riveistä, jossa olevia arvoja siltä voi kysellä erinäköisillä tietotyyppikohtaisilal gettereillä. Seuraavan rivin saa kutsumalla next-metodia. Aluksi ResultSet-olio on kuitenkin aina tuloksen ns. nollannella rivillä, jolla ei ole arvoja ollenkaan. Se pitää siis heti kättelyssä siirtää ensimmäiselle oikealle riville. Jos tuloksia odotetaan useita, tämä hoituu kätevästi while-loopilla:

while(rs.next()) {
 //Haetaan tietoa riviltä
 int id = rs.getInt("id");
 String tunnus = rs.getString("tunnus");
 String salasana = rs.getString("salasana");
}

Nämä arvot voidaan nyt tallentaa olioihin, jotka voidaan tallentaa listaan ja palauttaa metodin kutsujalle. Lopuksi pitää muistaa sulkea kaikki kolme resurssia: ResultSet, PreparedStatement ja Connection. Jos näin ei muisteta tehdä, sovellus lakkaa ennenpitkää toimimasta kunnolla, sillä yhteyksiä on mahdollista pitää yllä vain rajallinen määrä.

Alla on esimerkki valmiista metodista, joka palauttaa jokaisen käyttäjän.

public static List<Kayttaja> getKayttajat() {
 String sql = "SELECT id, tunnus, salasana from kayttajat";
 Connection yhteys = Tietokanta.getYhteys();
 PreparedStatement kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
 ResultSet tulokset = kysely.executeQuery();

 ArrayList<Kayttaja> kayttajat = new ArrayList<Kayttaja>();
 while (tulokset.next()) {
  //Luodaan tuloksia vastaava olio ja palautetaan olio:
  Kayttaja k = new Kayttaja();
  k.setId(tulokset.getInt("id"));
  k.setTunnus(tulokset.getString("tunnus"));
  k.setSalasana(tulokset.getString("salasana"));

  kayttajat.add(k);
 }  
 //Suljetaan kaikki resutuloksetsit:
 try { tulokset.close(); } catch (Exception e) {}
 try { kysely.close(); } catch (Exception e) {}
 try { yhteys.close(); } catch (Exception e) {}

 return kayttajat;
}

Koodin käyttäminen servletissä

Malliluokan koodia käyttäen listaesimerkin alku voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

List<Kayttaja> kayttajat = Kayttaja.getKayttajat();

Ja koska kyseessä ovat oliot, pitää niitä listatessa tulostaa jokin merkkijono eikä itse oliota:

for (Kayttaja kayttaja : kayttajat) {
 out.println("<li>"+kayttaja.getUsername()+"</li>");
}

Hyvä tietää

Tällä viikolla tehtävä listaus on tahallaan melko yksinkertainen, sillä tarkoitus on vain testata tietokantaohjelmointia. Lopulliset sivut tulevat noudattamaan läheisemmin MVC-arkkitehtuuria.

Valmista!

Kun listaustestisi toimii moitteetta, olet suunnitellut ja toteuttanut käyttöliittymän ja dokumentoinut kaiken, olet saanut valmiiksi viikon 2 palautuksen. Varmista vielä, että kaikki tiedostot löytyvät repositoriostasi. Muista myös päivittää kaikki tekeäsi uudet asiat esittelysivulle.

Halutessasi voit seuraavaksi tutustua viikon 3 materiaaliin: MVC-arkkitehtuuriin ja sen jälkeen kirjautumisen toteuttamiseen.