Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Tietojen syöttäminen kantaan

Tiivistelmä:

 • Malliluokan oliolla kannattaa olla metodi, jolla se osaa syöttää itsensä kantaan (INSERT-lause), sekä metodit, joilla tarkistetaan ovatko syötettävät arvot oikeanlaisia.
 • Lomakkeen kontrolleri ohjaa takaisin esitäytetylle lomakesivulle, mikäli lomake on virheellisesti täytetty.
  • Tiedot voidaan näyttää antamalla lomakkeelle näytettäväksi malliluokan olio, johon on asetettu käyttäjän syöttämät lomaketiedot.
  • Väärin syötetyt tiedot eritellään virheilmoituksin.
 • Sekä lomakkeita, että sivunäkymiä näytettäessä kannattaa varmistaa, etteivät käyttäjän syöttämät HTML-koodinpätkät, lainausmerkit yms. sotke sivujen rakennetta.
 • Jos lomakkeessa käsitellään viiteavaimia, käytä SELECT-tägiä
 • Lomake ohjaa lisäyksen onnistuessa selaimen listaussivulle.
  • Tuloksena näytetään listaussivulla onnistumisviesti
  • Viesti kannattaa välittää istunnossa

Tietojen syöttäminen malliluokan olioon

Paras tapa toteuttaa jonkin tietokohteen olion, esimerkiksi kissan, syöttäminen tietokantaan, on tehdä siitä oliopohjaista: Ensiksi luodaan kissaolio, jonka jälkeen asetetaan sille settereillä sopivat arvot.

Esimerkki lisäyskontrollerin alusta

<?php
$uusikatti = new Kissa();
$uusikatti->setNimi($_POST['nimi']);
$uusikatti->setVari($_POST['vari']);
$uusikatti->setRotuId($_POST['rotu_id']);

Olion syöttäminen kantaan

Kun olio on luotu, kutsutaan varta vasten tätä tarkoitusta varten tehtyä metodia, joka lisää olion kantaan. Malliin kannattaa rakentaa seuraavankaltainen INSERT-lausetta kutsuva koodinpätkä:

 public function lisaaKantaan() {
  $sql = "INSERT INTO Kissat(nimi, vari, rotu_id) VALUES(?,?,?) RETURNING id";
  $kysely = getTietokantayhteys()->prepare($sql);

  $ok = $kysely->execute(array($this->getNimi(), $this->getVari(), $this->getRotuId()));
  if ($ok) {
   //Haetaan RETURNING-määreen palauttama id.
   //HUOM! Tämä toimii ainoastaan PostgreSQL-kannalla!
   $this->id = $kysely->fetchColumn();
  }
  return $ok;
 }

Huomaa miten SERIAL-tyyppistä pääavainta käytettäessä INSERT-lauseeseen ei laiteta id-avaimelle lainkaan arvoa, jolloin kanta laittaa kenttään seuraavan vapaan arvon. Tämän numeroon noutamista varten on olemassa omat kikkansa:

 • PostgreSQL:llä voidaan INSERT-lauseen jälkeen laittaa käsky RETURNING id, jolloin kysely palauttaa kentän id arvon ikään kuin se olisi SELECT-kysely.
 • Muita kantoja käytettäessä voi kentän arvon hakea PDO:n lastInsertId-metodilla, joka palauttaa juuri luodun serial-kentän arvon.

Virheiden tarkistaminen

Yllä esitetyssä koodissa on yksi puute: virheellisiä syötteitä ei tarkisteta mitenkään ja pahimmassa tapauksessa kysely saattaa jopa kaatua, jos kantaan syötetään jotakin, mikä sinne ei kuulu.

Tarvitaan mekanismi, joka tarkistaa ovatko olioon syötetyt tiedot järkeviä. Tiedoista riippuen pitää olio joko syöttää kantaan, tai näyttää käyttäjälle virheilmoituksin varustettu lisäyslomake, jotta käyttäjä voi korjata virheensä.

Selkeä tapa toteuttaa tämä on lisätä malliluokan rajapintaan kaksi metodia, jotka voi nimetä vaikkapa onkoKelvollinen ja getVirheet. Näistä ensimmäinen kertoo, ovatko olioon asetetut tiedot tiedot oikeat ja jälkimmäinen palauttaa kaikki olion tietoihin liittyvät virheet.

Virheentarkistusmetodeja voi sitten kontrollerissa käyttää näin:

//Pyydetään Kissa-oliota tarkastamaan syötetyt tiedot.
if ($uusikatti->onkoKelvollinen()) {
 $uusikatti->lisaaKantaan();
 
 //Kissa lisättiin kantaan onnistuneesti, lähetetään käyttäjä eteenpäin
 header('Location: kissalista.php');
 //Asetetaan istuntoon ilmoitus siitä, että kissa on lisätty.
 //Tästä tekniikasta kerrotaan lisää kohta
 $_SESSION['ilmoitus'] = "Kissa lisätty onnistuneesti.";

} else {
 $virheet = $uusikatti->getVirheet();

 //Virheet voidaan nyt välittää näkymälle syötettyjen tietojen kera
 naytaNakymä("kissalomake", array(
  'kissa' => $uusikatti,
  'virheet' => $virheet
 ));
}

Virheentarkistusmetodit voi toteuttaa käytännössä kahdella tavalla riippuen siitä missä tarkistuksen haluaa tehdä:

 1. Laitetaan tarkistukset suoraan settereihin ja pidetään jatkuvasti yllä tietorakennetta siitä mitkä tiedot ovat kelvollisia.
 2. Laitetaan tarkistukset onkoKelvollinen-metodiin ja tarkistetaan kaikki kentät kerralla.

Ensimmäinen toteutustapa on usein selkeämpi, sillä yhtä kenttää koskevat toiminnot pysyvät yhdessä paikassa, mutta jälkimmäisellä tavalla on joskus mahdollista automatisoida toistuvia tarkistuksia hieman paremmin laittamalla toisteista koodia luuppeihin.

Alla esimerkki siitä miten virheentarkistuksen voi toteuttaa settereillä, jotka muokkaavat privaattikentäksi määriteltyä virhetaulukkoa.

Ote kissojen malliluokasta

class Kissa {
 private $virheet = array();

 public function setNimi($uusinimi) {
  $this->nimi = $uusinimi;

  if (trim($this->nimi) == '') {
   $this->virheet['nimi'] = "Nimi ei saa olla tyhjä.";
  } else { 
   unset($this->virheet['nimi']);
  }
 }
 
 ...

Numeerisen datan vastaanottaminen

Kaikki $_GET- ja $_POST-taulukoissa oleva data on merkkijonomuotoista. Numerokenttiä tarkistaessa pitää tämän takia aina tarkistaa onko syötetty arvo oikeasti luku.

Tähän on muutamakin tapa: PHP:n sisäänrakennettu is_numeric-funktio osaa kertoa onko merkkijono jokin luku.

public function setPituus($uusipituus) {
 $this->pituus = $uusiPituus;

 if (!is_numeric($uusipituus) {
  $this->virheet['pituus'] = "Kissan pituuden tulee olla numero.";
 } else if ($uusiPituus <= 0) {
  $this->virheet['pituus'] = "Kissalla täytyy olla positiivinen pituus.";
 } else {
  unset($this->virheet['pituus']);
 }
}

is_numeric ei valitettavasti tosin kerro onko kyseessä kokonaisluku vai desimaaliluku. Kokonaislukuja varten voi käyttää esim. säännöllisiä lausekkeita:

if (!preg_match('/^\d+$/', $uusipituus) {
 $this->virheet['pituus'] = "Kissan pituuden tulee olla kokonaisluku.";
}

Kentissä, jotka viittaavat toisiin tauluihin, voi olla järkevää tehdä tarkistuksia siitä onko viitattu olento olemassa. Tämän voi helposti tehdä tekemällä viitattuun tauluun sopivan hakumetodin, jolla voi hakea tietueita pääavaimen perusteella:

 //Tarkistetaan, että rotu on olemassa
 if (Kissarotu::etsi($uusirotu_id) == null) {
  $this->virheet['rotu_id'] = "Kissan rotua ei löytynyt tietokannasta";
 } else { 
  unset($this->virheet['rotu_id']);
 }

Mallien välinen viittailu on myös mahdollista rakentaa siten, että oliolle annnetaan setterissä toisen taulun olioita, joista poimitaan id.

Virhemetodien toteutus

onkoKelvollinen-metodin toteutukseksi riittää käytetyn virhelistan tyhjyyden tarkistava empty:

 /* Palauttaa true, jos Kissaan syötetyt arvot ovat järkeviä. */
 public function onkoKelvollinen() {
  return empty($this->virheet);
 }

getVirheet-metodissa taas voi vain palauttaa virhetaulukon sellaisenaan.

Käytettävä lisäyslomake

Lomakkeen kontrolleri ohjaa aina takaisin lomakesivulle, mikäli lomake on virheellisesti täytetty. Lomakkeessa on tällöin näkyvissä ne tiedot, jotka käyttäjä siihen syötti.

Tämän takia lomake kannatta toteuttaa siten, että sille annetaan aina jokin olio, jonka tietoja lomakkeen input-tägit näyttävät.

<input type="text" class="form-control" name="nimi" placeholder="Kissan nimi" 
value="<?php echo $data->kissa->getNimi(); ?>">

Silloin kun käyttäjä ei ole vielä laittanut lomakkeeseen mitään, voi siinä näyttää vain tyhjän olion:

naytaNakymä("kissalomake", array(
 'kissa' => new Kissa(),
));

Jos käyttäjä taas on syöttänyt tietoja, mutta tiedot eivät ole käypiä, näytetään olio, johon tietoja on koetettu syöttää, sekä samalla olion kelpoisuuden tarkistamisesta saadut virheviestit.

naytaNakymä("kissalomake", array(
 'kissa' => $uusikatti,
 'virheet' => $uusikatti->getVirheet()
));

Syötteiden sanitointi

Sekä lomakkeita, että sivunäkymiä näytettäessä kannattaa varmistaa, etteivät käyttäjän syöttämät HTML-koodinpätkät, lainausmerkit yms. sotke sivujen rakennetta.

Tähän ongelmaan autttaa parhaiten htmlspecialchars-funktio:

<?php echo htmlspecialchars($muuttuja); ?>

Viiteavaimet lomakkeissa

Jos muokattavassa oliossa on viite johonkin toiseen tauluun täytyy käyttäjälle näyttää lomakkeessa jonkinlainen valinta eri vaihtoehtojen välillä. Helpoin tapa on käyttää select-elementin kautta tehtävää pudotusvalikkoa:

<label>Rotu</label>
<select name="rotu_id">
<?php foreach(Kissarodut::haeKaikki() as $rotu): ?>
 <option value="<?php echo $rotu->getId(); ?>"><?php echo $rotu->getNimi(); ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>

Lopputulos näyttää osapuilleen seuraavalta ja on hyvin helppokäyttöinen:

Viestien näyttäminen lisäyksen jälkeen

Lisäyksen onnistuttua lomake ohjaa selaimen listaussivulle. Onnistumisesta näytetään tällöin käyttäjälle viesti.

Jos käytät Location-otsaketta siirtymiseen sivulta toiselle, tarvitset tavan välittää siirryttävälle sivulle viestejä. Tähän tarkoitukseen istunto on mitä kätevin työkalu:

Kontrollerissa

 //Lisätään kantaan kissa:
 $uusikatti->lisaaKantaan();
 
 //Asetetaan istuntoon ilmoitus siitä, että kissa on lisätty:
 $_SESSION['ilmoitus'] = "Kissa lisätty onnistuneesti.";

 //Lähetetään käyttäjä eteenpäin listasivulle:
 header('Location: kissalista.php');

Kun istuntoon on asetettu virhe, näkyy se seuraavalla käyttäjän avaamalla sivulla. Toteutuksen voi tehdä esim. pohjatiedostossa olevalla koodilla:

Näkymien pohjatiedostossa

<?php if (!empty($_SESSION['ilmoitus'])): ?>
 <div class="alert alert-danger">
  <?php echo $_SESSION['ilmoitus']; ?>
 </div>
<?php
 // Samalla kun viesti näytetään, se poistetaan istunnosta,
 // ettei se näkyisi myöhemmin jollain toisella sivulla uudestaan.
 unset($_SESSION['ilmoitus']); 
 endif;
?>

Viestin näyttämisen jälkeen on tietenkin huolehdittava siitä, ettei viesti jää istuntoon roikkumaan, joten se poistetaan istunnosta heti näyttämisen jälkeen. Tämänkaltaisen koodin ympärille kannattaa yleensä rakentaa jonkinlainen oma rajapintansa.

Seuraavaksi:

Kun lisäys on toteutettu, sen pohjalta voidaan toteuttaa myös muokkauslomake.