Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Tietokannan suunnittelu

Tiivistelmä:

 • Suunnittele tietokantasi
 • Tee tietokantasuunnitelmistasi myös SQL-muotoinen versio, jonka voi ajaa tietokantaan.
  • Tiedostot uuteen sql-nimiseen hakemistoon.
  • Luo oma tiedosto taulujen luomiselle, testidatan syöttämiselle ja taulujen poistamiselle: create-tables.sql, drop-tables.sql ja add-test-data.sql.
 • Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt SQL-kieltä, kannattaa lukea alla oleva SQL-opas.

Alustava suunnittelu

Tee sovelluksellesi alustava käsitekaavio erittelemällä tekemiltäsi sivuilta ja aihekuvauksesta kaikki tietokohteet sekä niiden väliset riippuvuudet yhdellä kaaviolla:

Esimerkki alustavasta käsitekaaviosta
Esimerkki alustavasta käsitekaaviosta
Tässäkin voi olla vielä järkevää käyttää paperia tai valkotaulua, mutta jos suunnitelma on päässäsi jo selkeä, voit käyttää suoraan kaavio-ohjelmistoa, jolloin jälki on siistimpää.
Esimerkki käsitekaaviosta

Kaikki tähän alustavaan käsitekaavioon tulevat asiat eivät välttämättä ole relevantteja ohjelman toteutuksen kannalta. Esimerkiksi palveluskunta ei kokonaisuutena näyttele mitään roolia ohjelman toiminnassa, vaan pääosassa ovat sen jäsenet. Lopullisessa kissalistan toteutuksessa ei tämän takia ole palveluskunta-taulua. Hyvänä valintakriteerinä on se, sisältävätkö tietokohteen instanssit omia kenttiään, edes vaikkapa nimen, vai ovatko ne vain täysin osasistaan koostuvia kokoelma.

Taulujen ja niiden kenttien määrittely

Ota nyt jokainen tietokohde, ja määrittele mitä kenttiä siinä pitää olla, jotta kaikki sovelluksen tarvitsemat tiedot saadaan tallennettua.

Kirjoita kentät ja niiden kuvaukset dokumentaatio-ohjeistuksen mukaisesti. Alta voi katsoa esimerkkiä.

Tietokohde: Huoneisto

Attribuutti Arvojoukko Kuvailu
Osoite Merkkijono, max. 120 merkkiä Asunnon katuosoite muodossa Paratiisitie 13, Ankkalinna, Calisota, Yhdysvallat
Pinta-ala Desimaaliluku Asunnon pinta-ala neliömetreinä
Hintapyyntö Desimaaliluku Myyjän hintapyyntö euroina.

Huoneisto, joka on annettu myytäväksi, mutta joka ei vielä ole katalogissa voi olla kuulumatta yhdellekään virkailijalle. Kukin huoneisto voi olla kerralla vain yhden virkailijan hoidettavana, mutta virkailijalla voi kuitenkin olla hoidettavanaan useita huoneistoja. Huoneistoon voidaan liittää myös varustelukuvauksia. Yksi varustelukuvaus voi kuvata vain yhtä huoneistoa.

Katso lisätietoja dokumentaatio-ohjeesta.

Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse miettiä tietokantateknisiä ratkaisuja kuten autogeneroituja id-kenttiä tai viiteavaimia vaan riittää että kirjoitat pelkät kuvaukset taulujen tiedoista ja viittauksista.

SQL-alustustiedostojen luonti.

Kun olet suunnitellut kannan rakenteen ja kentät toteuta suunnitelmasi SQL-kielellä.

Luo repositorioosi sql-kansio ja sijoita siihen kolme sql-tiedostoa: create-tables.sql, drop-tables.sql ja add-test-data.sql. Kirjoita näihin tiedostoihin tietokantasi alustavat create table -lauseet, drop table -lauseet, ja testidatan (oletuskäyttäjätunnusten yms.) luominen.

SQL-lauseiden sijoittaminen tiedostoihin mahdollistaa kannan helpon pystyttämisen ja alasajon. Kannattaa testailla tiedostoja ajamalla niitä tietokantaan samalla kun niitä tekee. Näin huomaat heti, jos teet jonkin virheen. Joudut todennäköisesti testaamaan tiedostojasi moneen otteeseen ennen kuin ne toimivat moitteettomasti.

SQL-tiedoston kantaan syöttämiseen on oma ohjeensa täällä.

Lyhyt SQL-opas

Jos et ole vähään aikaan ollut SQL-kielen kanssa tekemisissä voit kerrata tästä. Kannattaa lukea etenkin kohdat avainten ja viiteavainten käytöstä, sekä monesta moneen -suhteen toteuttamisohje.

Taulujen luomisen syntaksiin voi hakea muistutusta W3Schoolsin sivuilta

Vinkki: Käytä hakukonetta

Usein on huomattavasti helpompaa etsiä hakukoneella jotain tiettyä tietokannan ominaisuutta hakusanoilla tyyliin autogenerate id mysql tai data types postgres kuin koettaa etsiä niitä käsin tietokannan sivuilta.

Pääavaimet ja viittausavaimet

Käytännössä jokaisella tietokantasi taululla on erinäinen määrä avaimia. Näistä tärkein on pääavain, joka yksilöi taulunsa rivit, ja johon muut taulut voivat viitata viiteavaimilla.

Pääavaimen on tehokkuussyitä hyvä olla sellainen, jota ei tarvitse myöhemmin muutella usein. Joskus se voi olla jonkin asian nimi, mutta useimmiten on helpompi käyttää yksinkertaista sarjanumerointia. Tietokannat tarjoavatkin tähän valmiita ratkaisuja:

Sarjanumerointi

PostgreSQL

id SERIAL PRIMARY KEY

MySQL

id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT

Molempien kantojen tapauksessa tälläiseen pääavaimeen viitataan seuraavasti:

kissa_id INTEGER REFERENCES kissa(id)

Huomaa, että PostgreSQL:n tapauksessa viittaava tyyppi on aivan erinäköinen kuin siihen viittaava tyyppi. Tämä johtuu siitä, että SERIAL on PostgreSQL:ssä pelkkä lyhennemerkintä lauseelle integer DEFAULT nextval('tablename_colname_seq') NOT NULL, joka samalla luo erillisen sekvenssin, josta tietoja haetaan.

Tälläinen viittaus myös antaa kannan varmistaa, että viitattu rivi on olemassa taulussa. Määritelmän perään on myös mahdollista laittaa lisämääreitä, joilla määritellään mitä tapahtuu, jos viitattu tietue poistuu kannasta tai viitattu arvo muuttuu:

kissa_id INTEGER REFERENCES kissa(id) ON DELETE cascade
                   ON UPDATE cascade

Yllä oleva määritelmä poistaa viittaavan rivin kannasta, jos viitattu rivi poistetaan kannasta. Samoin viittaus päivitetään jos viitattu avain muuttuu. Ellei mitään määritteitä ole laitettu kumpaakaan muutosta ei anneta tehdä, ellei samalla muuteta viittaavaakin taulua.

Taulujen väliset suhteet

Määrittele kaikki projektisi tietokohteiden väliset riippuvuudet ja kunkin kohdalla se, onko kyseessä monesta-moneen-suhde, yhdest-moneen-suhde vai yhdestä-yhteen-suhde. Erityyppiset suhteet toteutetaan tietokantatasolla eri tavalla.

Monesta yhteen -suhde

Yleisin taulujen välinen suhde on monesta yhteen suhde. Nämä kuvaavat suhteita, joissa jokin asia kuuluu johonkin tai jollekin, esimerkiksi kissa kuuluu rotuun, tai joku omistaa kissan. Näitä suhteita mallinnetaan siten, että omistetut oliot sisältävät viiteavaimen omistajaansa.

Monesta yhteen -suhde: Yhdellä kissalla voi olla vain yksi rotu, mutta rotuun voi kuulua monta kissaa.
Monesta yhteen -suhde: Yhdellä kissalla voi olla vain yksi rotu, mutta rotuun voi kuulua monta kissaa.

Monesta moneen -suhde

Toiseksi yleisin suhde on monesta moneen -suhde, jossa molemmat osapuolet voivat olla yhteydessä useaan toiseen olioon. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan nk. välitaulua, jossa on viiteavaimet molempiin suhteen tauluihin.

Monesta moneen -suhde: Yhdellä kissalla voi olla monta ruokkijaa ja yhdellä palvelijalla monta ruokittavaa.
Monesta moneen -suhde: Yhdellä kissalla voi olla monta ruokkijaa ja yhdellä palvelijalla monta ruokittavaa.

Huomaa, että kummassakaan tietokohteessa ei ole suoraa viittausta toiseensa vaan kaikki viittailu tapahtuu välitaulun avulla. Välitaulussa ei myöskään välttämättä ole muuta sisältöä kuin viittausavaimet, jotka toimivat samalla välitaulun pääavainparina.

Yhdestä yhteen -suhde

Yhdestä yhteen -suhteet ovat hyvin harvinaisia ja niitä näkee lähinnä optimointeina. Ne toteutetaan yleensä siten, että molempien taulujen pääavaimet ovat samat ja viittaavaat toisiinsa.

Yhdestä yhteen -suhde: Kissalla on tasan yksi kissakohtainen lisätietotietue
Yhdestä yhteen -suhde: Kissalla on tasan yksi kissakohtainen lisätietotietue

Useimmiten näin ei kuitenkaan kannata tehdä, vaan kannattaa sijoittaa kaikki yhtä asiaa koskevat tiedot yhteen tauluun. Hajauttamisella saavutettu hyöty kun on käytännössä yleensä hyvin pieni.

Yleisimmät tietotyypit

Käyttökohde Tietotyyppi Huomioita
Numeeriset pääavaimet SERIAL, INTEGER AUTO_INCREMENT SERIAL-tyyppiseen avaimeen viitataan aina Unsigned Integer-tyyppisellä kentällä. MYSQL:ssä käytetään samaa tietotyyppiä, mutta lisätään perään määre AUTO_INCREMENT
Kokonaisluvut INTEGER Käytössä myös SMALLINT, jolla lukualue -32768:sta 32767:aan. Laittamalla eteen UNSIGNED luku pakotetaan positiiviseksi
Desimaaliluvut DECIMAL(n,k) n määrittää luvun kokonaisosan maksimipituuden ja k desimaalipilkun jälkeen tulevan osan. Euroja voi mitata siis esim. tyypillä Decimal(10,2).
Merkkijonot VARCHAR(n) n määrittää merkkijonon maksimipituuden. MySQL:ää käytettäessä n ei voi ylittää 65535 merkkiä. On myös olemassa fiksatun pituisille merkkijonoille tarkoitettu CHAR(n)-tyyppi, mutta sille on hyvin harvoin oikeaa käyttöä.
Kellonajat TIME
Päivämäärät DATE
Päivämäärät + kellonaika DATETIME tai TIMESTAMP PostgreSQL tuntee vain TIMESTAMP-tyypin, jonka arvoalue on hyvin laaja. MySQL tukee molempia ja tallentaa ne eri tavalla: MySQL:n TIMESTAMP on lukalueeltaan rajatumpi (70-luvulta n. vuoteen 2038), kun taas DATETIME sisältää ainakin vuodet 1001-9999.
Binääridata (esim. kuvat) BYTEA tai BLOB BYTEA on PostgreSQL:n binääridatatyyppi, BLOB taas MySQL:n binäärityyppi, josta on olemassa useita eri kokoisia versioita.

Lisätietoja löytyy kantojen omilta dokumentaatiosivuilta:

Vinkki

Merkkijonokenttien kanssa kannattaa muistaa tehdä kentistä riittävän pitkiä sisältämälleen datalle. Esim. sähköpostit ovat helposti 30 merkkiä pitkiä ja nimetkin voivat yhdysnimien yms. myötä yltää yli kahteenkymmeneen merkkiin.

Salasanankentän voi toteuttaa joko paljaana salasanan sisältävänä tekstikenttänä tai käyttää salasanojen hashausta, jolloin kenttään pitää varata riittävästi tilaa hash- eli tiivistefunktion tuottamalle tiivisteelle.

Linkkejä

Vinkki

Jos SQL-taitosi ovat pahasti ruosteessa, etkä saa kantaa pystyyn on usein helpointa tulla pajaan kysymään SQL-vinkkejä.

Seuraavaksi:

Suunniteltuasi tietokannan rakenteen dokumentoi se.